W dniu 14.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która w art. 62 pkt 5 (Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących) wprowadza następującą zmianę w ustawie – Prawo zamówień publicznych:

w art. 25a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 36b w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub kryteriów selekcji”.

Tym samym od dnia 14.12.2016 r. brzmienie art. 25a ust. 3 i art. 36b ust. 2 ustawy Pzp będzie następujące:

* 25a ust. 3 ustawy Pzp:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

1)  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (…);

2)  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…).”

* 36b ust. 2 ustawy Pzp:

„2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany (…) ”.

Ww. zmiana miała na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy brzmieniem ww. znowelizowanych przepisów a art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, który nie wskazuje na możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie kryteriów selekcji. Wydaje się, że ustawodawca wprowadzając ww. zmiany miał na celu przesądzenie, że nie jest możliwe posiłkowanie się potencjałem podmiotu trzeciego przy kryteriach selekcji.

Zwracamy uwagę, że jakkolwiek wprowadzone do ustawy Pzp zmiany wskazują na ww. intencję ustawodawcy polskiego, to w JEDZ, w Części II Sekcja C pozostało pytanie, którego sposób sformułowania wskazuje, że wykonawca ma możliwość zaznaczenia w JEDZ, że polega na zdolnościach innych podmiotów na potrzeby sekelcji (Część V JEDZ: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów), co budzi wątpoliwości, czy ww. nowelizacja ustawy Pzp jest zgodna z prawem wspólnotowym.

Ujednolicony tekst znowelizowanej ustawy (uwzględniający także zmianę, która weszła w życie 14 grudnia 2016 roku) z widocznymi zmianami zamieszczamy poniżej:

Prawo_zamowien_publicznych_-_tekst_ujednolicony_z_widocznymi_zmianami_(zrodlo_www_uzp_gov_pl) (źródło: www.uzp.gov.pl)