DPZP Kancelaria Adwokacka Anita Elżanowska świadczy wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego, przede wszystkim w obszarze procedur udzielania zamówień publicznych, łącząc prawne aspekty udzielania zamówień z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego. Kancelaria świadczy usługi dla wszystkich podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w proces udzielania zamówienia publicznego – Zamawiających, Wykonawców a także organizacji zrzeszających Wykonawców, Podwykonawców i organów kontroli.

Istotną część usług świadczonych przez DPZP stanowi doradztwo dla Zamawiających, obejmujące kompleksowe przygotowanie postępowania oraz jego sprawne przeprowadzenie (obsługa prawna postępowania, przygotowanie projektu SWZ, przygotowanie projektu umowy) albo wybrane aspekty z tego obszaru, stosownie do potrzeb Klienta. Analogiczne usługi świadczymy w odniesieniu do postępowań zakupowych opartych o procedury inne, niż uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych, np. procedury instytucji udzielających finansowania (np. EBRD, Bank Światowy) czy procedury wewnętrzne Zamawiającego. Usługi Kancelarii DPZP obejmują także przygotowywanie opinii prawnych, analiz itp.

Wykonawcom pomagamy w skutecznym uczestnictwie w postępowaniu, w tym we właściwym przygotowaniu oferty lub wniosku, a później wyjaśnień lub uzupełnień a także wykonujemy audyty ofert konkurencji, pod kątem oceny możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej. Z uporem powtarzamy, że dopóki umowa nie została zawarta wynik postępowania może się zmienić. Zajmujemy się także przygotowaniem umów konsorcjum, umów z podwykonawcami itp.

Istotna część naszej praktyki to reprezentacja Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym – sądem zamówień publicznych. Prowadzimy także szkolenia, warsztaty itp., również w formie webinariów.

Świadczymy usługi pomocy prawnej przy realizacji umów w sprawie zamówień publicznych (doradztwo w obszarze możliwości zmiany umów, możliwości i sposobu jej waloryzacji, zasadności nałożenia kar umownych oraz w zakresie wszelkich zagadnień spornych (w tym obsługa sporów sądowych i pozasądowych, sporządzanie  wniosków o przeprowadzenie mediacji do PGRP).

Doradzamy również przy wydatkowaniu środków unijnych (przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w oparciu o tzw. zasadę konkurencyjności). W przypadku, gdy w wyniku kontroli projektu współfinansowanego ze środków UE istnieje zagrożenie zastosowania wobec Beneficjenta tzw. korekt finansowych przygotujemy Zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej, a na dalszym etapie – zapewnimy najlepszą reprezentację w postępowaniu administracyjnym w tym zakresie (w tym sądowo – administracyjnym przed WSA oraz NSA).

Naszym Klientom zapewniamy też obsługę korporacyjną w zakresie prawa handlowego, cywilnego i prawa pracy.

Kancelaria stawia na wąską specjalizację, stałe rozwijanie doświadczeń w tym zakresie i wysoki poziom merytoryczny. Rozumiemy otoczenie prawne i specyfikę działalności naszych Klientów, co pozwala nam najlepiej odpowiadać na ich potrzeby, reagować szybko, ale przede wszystkim profesjonalnie i efektywnie.

HISTORIA DPZP
Kancelaria Adwokacka DPZP utworzona została w roku 2022 przez adwokat Anitę Elżanowską, która zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznymi od 2000 roku, a od maja 2009 roku prowadziła działalność gospodarczą: Anita Elżanowska Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne. (DPZP).

Kancelaria DPZP stanowi więc kontynuację i rozwinięcie wieloletnich doświadczeń DPZP – w związku z powyższym informacje ujęte na niniejszej stronie internetowej częściowo odnoszą się do doświadczeń DPZP.