Usługi DPZP dostosowane są do bieżących potrzeb Klienta i mogą obejmować przykładowo:

DLA ZAMAWIAJĄCYCH:

 • Wsparcie Zamawiających w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowywanie SWZ i pozostałej dokumentacji postępowania, itp.
 • Wsparcie Zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym bieżące doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia, ocena formalnoprawna wniosków i ofert, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych itp.
 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wsparcie w dokonaniu analizy potrzeb i wymagań.
 • Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
 • Przygotowywanie opinii prawnych, analiz, interpretacji, w tym opinii w zakresie istnienia obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych.
 • Wsparcie w zakresie środków ochrony prawnej (odwołań i skarg), w tym przygotowanie pism procesowych i reprezentacja przed właściwymi organami orzekającymi.
 • Opracowywanie oraz weryfikacja / aktualizacja wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych, a także ocena poprawności stosowania tych procedur.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnych z zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (konkurencyjność, transparentność) oraz wsparcie Zamawiającego w prowadzeniu postępowania w oparciu o takie procedury.
 • Audyty stosowania procedur udzielania zamówień.

 

DLA WYKONAWCÓW:

 • Wsparcie Wykonawców w skutecznym uczestniczeniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tymanaliza treści dokumentacji postępowania, bieżące doradztwo, przygotowywanie wniosków do zamawiającego itp.
 • Bieżące wsparcie w przygotowaniu wniosku lub oferty (część formalna), weryfikacja wniosków i ofert.
 • Wsparcie w okresie badania i oceny ofert (przygotowywanie lub weryfikacja wyjaśnień i uzupełnień).
 • Wsparcie Wykonawców w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej (odwołań i skarg), w tym przygotowanie pism procesowych i reprezentacja klienta przed właściwymi organami orzekającymi.
 • Audyty konkurencyjnych ofert.

 

INNE:

 • Doradztwo dla Beneficjentów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczące przeprowadzenia postępowania odpowiadającego wymaganiom tzw. procedury konkurencyjności, a także w zakresie procedur kontrolnych (wparcie w udzielaniu wyjaśnień) i reprezentacja w sporach na tle nałożonych korekt finansowych.
 • „Szyte na miarę” szkolenia dla przedstawicieli Zamawiających, Wykonawców, organów kontroli itp. uwzględniające szczególne uwarunkowania działalności Klienta.