Kancelaria Adwokacka DPZP świadczy usługi doradztwa prawnego, przede wszystkim w niżej wskazanych specjalizacjach i zakresie:

 

 

 

 

W obszarze procedur udzielania zamówień publicznych:

 

 

 

Dla Zamawiających:

 

   

  • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego;

   

  • prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Zamawiającego;

   

  • wsparcie Zamawiających w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym opracowanie dokumentów zamówienia;

   

  • wsparcie Zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym bieżące doradztwo w toku postępowania, ocena formalnoprawna wniosków i ofert, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych itp.;

   

  • przygotowywanie opinii prawnych, analiz, interpretacji, w tym opinii w zakresie istnienia obowiązku stosowania procedur zamówień publicznych;

   

  • wsparcie Zamawiających w zakresie środków ochrony prawnej, w tym:
   • analiza odwołania pod kątem jego zasadności / strategii procesowej;
   • przygotowanie odpowiedzi na odwołanie i pism procesowych;
   • reprezentację Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym;
   • analiza zasadności wniesienia skargi od wyroku KIO;
   • sporządzanie skargi, odpowiedzi na skargę i pism procesowych;
   • wsparcie w wykonaniu wyroku KIO / Sądu.
  • opracowywanie oraz weryfikacja wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych (podlegających i niepodlegających ustawie Pzp);

   

  • audyty stosowania procedur udzielania zamówień;

   

  • wsparcie Zamawiających na etapie realizacji umowy, w tym:
   • ocena dopuszczalności wprowadzania zmian do umowy;
   • ocena dopuszczalności i sposobu waloryzacji umowy;
   • analiza i ocena sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę i Zamawiającego np. ocena zasadności nałożenia kar umownych;
   • ocena istnienia podstaw do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
   • reprezentacja w negocjacjach z Wykonawcą;
   • obsługa sporów na tle realizacji umowy, zastępstwo procesowe.

   

    

    

   Dla Wykonawców / Podwykonawców:

    

   wsparcie Wykonawców w skutecznym uczestniczeniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym analiza treści dokumentacji postępowania, analiza ryzyk, przygotowywanie pytań / wniosków do Zamawiającego itp.;

    

   • obsługa bieżące wsparcie w przygotowaniu wniosku lub oferty (część formalna), zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, weryfikacja sporządzonych wniosków i ofert, weryfikacja wadium itp.;
   • wsparcie w okresie badania i oceny oferty przez Zamawiającego (przygotowanie lub weryfikacja wyjaśnień treści oferty, wyjaśnień ceny, odpowiedzi na wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych i wezwanie do uzupełnień);
   • audyty konkurencyjnych ofert pod kątem zasadności skorzystania ze środków ochrony prawnej;
   • wsparcie Wykonawców w zakresie środków ochrony prawnej, w tym:
    • analiza zasadności wniesienia odwołania / opracowanie strategii procesowej;
    • przygotowanie odwołania / zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego;
    • reprezentację Wykonawcy w postępowaniu odwoławczym;
    • ocena zasadności wniesienia skargi od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej;
    • sporządzanie skargi, odpowiedzi na skargę i pism procesowych;
    • reprezentację Wykonawcy w postępowaniu skargowym.
   • przygotowanie / weryfikacja umów konsorcjum, umów z podwykonawcami i innych umów związanych z uczestnictwem w postępowaniu lub realizacją zamówienia;
   • przygotowanie / weryfikacja zobowiązania do udostępnienia zasobów;
   • przygotowanie / weryfikacja dokumentów związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy;
   • wsparcie Wykonawcy / Podwykonawcy na etapie realizacji umowy, w tym:
    • ocena dopuszczalności wprowadzania zmian do umowy;
    • ocena dopuszczalności i sposobu waloryzacji umowy;
    • analiza i ocena sposobu realizacji zamówienia przez Zamawiającego / Wykonawcę, np. ocena zasadności nałożenia kar umownych;
    • ocena istnienia podstaw do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
    • reprezentacja w negocjacjach z Zamawiającym;
    • obsługa sporów na tle realizacji umowy, zastępstwo procesowe,
    • obsługa sporów pozasądowych (w tym  przygotowanie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu  do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej SP).

    

   Środki UE:

    

     

    Beneficjentom środków Unii Europejskiej oferujemy:

     

    • wsparcie w kontaktach z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi i wdrażającymi;
    • analiza projektu pod kątem obowiązków w zakresie zastosowania procedur zakupowych;
    • wparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zgodnie z tzw. zasadą konkurencyjności / ustawą Pzp i jego prawidłowym udokumentowaniu, z uwzględnieniem wymagań danego Programu Operacyjnego;
    • doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań minimalizujących ryzyko korekt finansowych / uznania wydatków za niekwalifikowane lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu;
    • wsparcie w procesie kontroli projektu oraz przygotowanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej;
    • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących korekt finansowych / uznania wydatków za niekwalifikowane lub rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu.

     

     

     

    Obsługa Korporacyjna:

     

      

     Kancelaria DPZP zapewnia Klientom (spółkom prawa handlowego jak i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą) kompleksową obsługę prawną m.in. w zakresie:

      

       

      • kompleksowe doradztwo na etapie tworzenia spółki / założenia firmy, powoływania i odwoływania organów spółki, opracowywanie dokumentów założycielskich (umów spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych), sporządzanie regulaminów zarządów oraz rad nadzorczych;
      • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz rejestracja zmian;
      • pomoc prawna w bieżących sprawach spółki, przygotowywanie protokołów posiedzeń organów spółki, weryfikacja projektów uchwał organów spółki, udział w obradach organów spółki;
      • doradztwo w bieżących zagadnieniach prawnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
      • przygotowanie lub weryfikacja projektów umów zawieranych w związku z prowadzoną działalnością, w tym analiza ryzyk, doradztwo na etapie realizacji umów oraz obsługa sporów;
      • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym tworzenie regulaminu pracy, sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, doradztwo związane m.in. z nawiązaniem i wygaśnięciem stosunku pracy, stosowaniem sankcji dyscyplinarnych itp., przygotowywanie informacji, analiz i opinii prawnych w tym zakresie;
      • pomoc przy rozwiązywaniu sporów, zarówno przed rozpoczęciem postępowania sądowego, jak i w jego toku, począwszy od analizy sprawy, rekomendacji podjęcia działań realizujących w najpełniejszy sposób interesy Klienta (z uwzględnieniem faktu, że zwykle pozasądowe rozwiązanie sporu jest korzystniejsze dla Klienta, gdyż nie tylko jest szybsze i tańsze ale też daje szansę na zakończenie konfliktu), przez reprezentowanie Klienta w toku negocjacji bądź mediacji (aż po zawarcie satysfakcjonującej ugody) lub zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych.