Zespół Kancelarii DPZP to radcowie prawni i adwokaci mający kilkunastoletnie (i większe) doświadczenie w zakresie świadczonych przez Kancelarię usług, w tym doświadczenie w Urzędzie Zamówień Publicznych / Krajowej Izbie Odwoławczej. Współpracownicy DPZP to praktycy stale rozwijający swe umiejętności, publikujący i szkolący w zakresie zamówień publicznych.
ANITA ELŻANOWSKA
ADWOKAT
ZAŁOŻYCIEL DPZP
BERNADETTA TARNOWSKA
RADCA PRAWNY
WIOLETA BAJDA
RADCA PRAWNY
ANETTA ZAKRZEWSKA
RADCA PRAWNY
ANNA PACKO
RADCA PRAWNY

Adwokat, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe Studium Integracji Europejskiej organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Ecole Nationale d’Administration w Paryżu.

Posiada ponad 21 – letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych:

• od maja 2008 roku świadczy usługi doradcze odnoszące się do procedur zamówień publicznych i procedur konkurencyjności, począwszy od doradztwa dla Zamawiających, poprzez wsparcie dla Wykonawców, aż po doradztwo dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków funduszy Unii Europejskiej. Wspiera Zamawiających w przeprowadzeniu postępowania a Wykonawców w jego uzyskaniu, a także doradza na etapie realizacji umowy (w tym obsługa sporów). Posiada duże doświadczenie w reprezentacji klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obsługuje projekty współfinansowane ze środków UE, w tym świadczy usługi na etapie kontroli tych zamówień;

• 29 listopada 2007 roku powołana na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialnego za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz współpracę międzynarodową;

• w roku 2007 była Dyrektorem Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za procesy zakupowe i inwestycyjne (m.in. opracowała i wdrożyła wewnętrzne procedury udzielania zamówień);

• w latach 2000-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, początkowo w Departamencie Prawnym, a następnie, w latach 2004 – 2007, na stanowisku Dyrektora Departamentu Kontroli, gdzie odpowiadała za działalność kontrolną Prezesa UZP, m.in. nadzorowała wykonanie ponad 1100 kontroli zamówień publicznych;

• prowadziła projekty dotyczące zamówień publicznych jako ekspert Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD);

• posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu zamówień;

• prelegent wielu konferencji, w tym międzynarodowych;

• wykładowca akademicki z zakresu zamówień w Szkole Głównej Handlowej (studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami UE) oraz na Wydziale Prawa SWPS;

• w 2019 roku otrzymała nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych;

• autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, przykładowo:
◦ współautorka książki: „Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp”, wyd. MUSTREADMEDIA, 2021, W. Bajda, A. Elżanowska, B. Tarnowska, A. Zakrzewska;
◦ współautorka książki „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska, 2020, red. naukowa W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szuskakiewicz;
◦ współautorka książki przedstawiającej analizę orzecznictwa Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych i Sądu Najwyższego w zakresie zamówień publicznych, wyd. C.H. Beck, 2007, A. Elżanowska, M. Śledziewska;
◦ autorka publikacji w czasopismach branżowych (np. „Zamówienia Publiczne. Doradca”, „Nowe Prawo Budowlane w praktyce”, “Zamówienia publiczne od A do Z”).

Radca prawny, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Posiada ponad 24-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych:

• od kwietnia 2011 roku świadczy usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli, doradztwo na etapie realizacji umowy (w tym obsługa sporów, zagadnienie waloryzacji). Obsługuje projekty współfinansowane ze środków UE, w tym świadczy usługi na etapie kontroli tych zamówień;

• w latach 2005-2006 oraz od sierpnia 2009 roku do marca 2011 roku radca prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, uczestnicząca w m.in. prowadzeniu postępowań z zakresu nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przygotowaniu projektów opinii prawnych i odpowiedzi na zapytania prawne kierowane do Prezesa UZP, przygotowaniu projektów pozwów o stwierdzenie nieważności umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej kierowanych przez do sądów powszechnych, reprezentująca Prezesa UZP przed sądami powszechnymi i administracyjnymi;

• w okresie 2007- lipiec 2009 radca prawny w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego, uczestnicząca w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiedzialna za nadzór formalno-prawny prowadzonych postępowań, doradztwo wewnętrzne w zakresie problematyki zamówień publicznych, przygotowywanie opinii prawnych oraz umów, reprezentowanie pracodawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi;

• w latach 1998-2004 specjalista w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, odpowiedzialna m. in. za prowadzenie całościowej obsługi prawnej zakładu w zakresie realizacji prawa zamówień publicznych;

• była ekspertem w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko;

• posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu zamówień;

• wykładowca akademicki z zakresu zamówień w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie „Wszechnica Polska” (studia podyplomowe dot. zamówień publicznych);

• autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, przykładowo:
◦ współautorka książki: „Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp”, wyd. MUSTREADMEDIA, 2021, W. Bajda, A. Elżanowska, B. Tarnowska, A. Zakrzewska;
◦ współautorka książki „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska, 2020, red. naukowa W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szuskakiewicz;
◦ współautorka książki: „Proces udzielania zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem., wyd. C.H. Beck, 2021, red. M. Śledziewska,
◦ autorka publikacji w ramach publikacji UZP oraz w czasopismach branżowych (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiowała również w ramach programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rostocku w Niemczech.

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych:

• od stycznia 2014 roku świadczy usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli, doradztwo na etapie realizacji umowy (w tym obsługa sporów, zagadnienie waloryzacji);

• od stycznia 2013 roku – zajmowała stanowisko radcy prawnego – Naczelnika Wydziału Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, sprawując nadzór i kontrolę merytoryczną nad wydawanymi przez UZP opiniami prawnymi kierowanymi do podmiotów zewnętrznych (w tym RIO, NIK, instytucji nadzorujących wydatkowanie środków unijnych, organów jednostek samorządu terytorialnego i in.), pozwami o unieważnienie umów w sprawie zamówienia publicznego i kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów ustawy Pzp;

• od lutego 2012 roku – do 2017 roku orzekała jako organ II instancji w sprawach administracyjnych jako pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie;

• od stycznia 2009 roku do grudnia 2012 roku zatrudniona kolejno na stanowiskach referenta, specjalisty i starszego specjalisty w Wydziale Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym UZP gdzie zajmowała się przygotowywaniem projektów opinii prawnych, stanowisk UZP zamieszczanych na stronie internetowej UZP, bezpośrednim doradztwem zamawiającym i wykonawcom w ramach infolinii prawnej, sporządzaniem projektów pozwów o stwierdzenie nieważności/unieważnienie umów w sprawach zamówień publicznych, projektów decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych i projektów skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej;

• posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów z zakresu zamówień, w latach 2021-2023 prowadziła szkolenia na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych (w ramach prowadzonych przez UZP programów szkoleniowych);

• prelegent wielu konferencji zamówieniowych;

• wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych m.in. Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu SWPS;

• autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, przykładowo:
◦ współautorka książki: „Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp”, wyd. MUSTREADMEDIA, 2021, W. Bajda, A. Elżanowska, B. Tarnowska, A. Zakrzewska;
◦ współautorka książki: „Proces udzielania zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem., wyd. C.H. Beck, 2019, red. M. Śledziewska;
◦ autorka publikacji w czasopismach branżowych (np. „Zamówienia Publiczne. Doradca”, „Nowe Prawo Budowlane w praktyce”, Smart Grids Polska).

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Marii Curie –Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie procedur zakupowych i obsługi prawnej podmiotów gospodarczych:

• od stycznia 2014 r. świadczy usługi doradcze dla podmiotów zaangażowanych w procesy zakupowe, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli, doradztwo na etapie realizacji umowy (w tym obsługa sporów, zagadnienie waloryzacji). Świadczy też usługi z zakresu tzw. obsługi korporacyjnej (prawo cywilne i handlowe) i prawa pracy;

• od 2004 roku do 2007 roku aktywnie uczestniczyła w procesie udzielania zamówień publicznych, w tworzeniu dokumentacji zamówieniowej, sporządzaniu i weryfikowaniu umów z zakresu prawa zamówień publicznych, pracując na rzecz Fundacji „Fundusz Współpracy”, Jednostka finansująco-kontraktująca;

• od 2007 roku do 2015 roku wspierała tworzenie i stosowanie procedur zakupowych o zamawiającego sektorowego (Biuro Przetargów, Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.);

• w latach 2011 – 2012 pracowała dla jednej z większych kancelarii prawnych w Wielkopolsce (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło &Topolewski s.k.a., Poznań);

• ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz w prowadzeniu negocjacji umów zarówno w krajowym jak i międzynarodowym obrocie gospodarczym;

• autorka publikacji dotyczących zamówień publicznych:
◦ współautorka książki: „Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp”, wyd. MUSTREADMEDIA, 2021, W. Bajda, A. Elżanowska, B. Tarnowska, A. Zakrzewska;
◦ współautorka książki „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska, 2020, red. naukowa W. Dzierżanowski, M. Sieradzka, P. Szuskakiewicz.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni członek Krajowej Izby Odwoławczej, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych:

• od października 2022 roku świadczy bieżącą obsługę prawną na rzecz zamawiających i wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, doradztwo na etapie realizacji umowy. Wspiera również Klientów w zakresie postępowań w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych;

• w latach 2007-2022 członek Krajowej Izby Odwoławczej – posiada unikalną wiedzę w zakresie orzecznictwa i praktyki Krajowej Izby Odwoławczej, autorka zapytań do Trybunału Sprawiedliwości UE, które w dużej mierze wpłynęły na praktykę zamówień publicznych oraz kształt przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

• W latach 2017-2021 członek Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych;

• w latach 2006-2007 pracowała w Urzędzie Zamówień Publicznych, w tym na stanowisku Naczelnika w Departamencie Kontroli, gdzie nadzorowała wykonywanie kontroli zamówień publicznych;

• w latach 2000-2006 pracowała dla instytucji zamawiającej, gdzie zajmowała się obsługą prawną zamawiającego w zakresie prawa zamówień publicznych, m.in. wielokrotny członek komisji przetargowych;

• prelegent wielu konferencji, w tym senackich;

• autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, przykładowo:
◦ współautorka książki: „Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem.” wyd. Wolters Kluwer, 2016, A. Packo, H. Łopianowska
◦ współautorka książki: „Pozacenowe kryteria wyboru oferty”, wyd. MUSTREADMEDIA, 2014, A. Packo, H. Łopianowska;
◦ współautorka: „Realizacja zadań gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych – gmina jako usługobiorca”, w: „Zadania jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony środowiska. Wybrane zagadnienia”, wyd. Kancelaria Senatu, 2020, A. Packo, H. Łopianowska;
◦ „Zwrot i zatrzymanie wadium. Problemy praktyczne w świetle orzecznictwa KIO”, wyd. Presscom, 2016;
◦ autorka licznych publikacji w czasopismach branżowych (np. „Przetargi Publiczne” „Zamawiący”, „Zamówienia Publiczne. Doradca”).