Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE!

REDAGOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Na szkoleniu dowiesz się jak redagować umowy cywilnoprawne, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, by zapewnić ich bezpieczną realizację oraz jak interpretować poszczególne zapisy umowne.

Organizator: DPZP Kancelaria Adwokacka Anita Elżanowska

Termin: 12-13 grudnia 2023 roku

Miejsce: Hotel Borowina *** 

ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna, dojazd od ul. Topolowej.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00.

Harmonogram:

12 grudnia:

10-10.30. – rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.30. – 15.00. – szkolenie (przerwy w miarę potrzeb, serwis kawowy ciągły) 

15.00.-16.00. – obiad

19.00. – 23.00. – kolacja 

13 grudnia:

8.00. -10.00. – śniadanie

10.00. -12.00. – szkolenie

12.15. – obiad i wyjazd 

Program szkolenia:

 1. Komparycja umowy – właściwe oznaczenie stron oraz osób je reprezentujących w tym pełnomocników.
 2. Precyzyjne opisanie przedmiotu umowy jako podstawowy element zapewniający jej należyte wykonanie – na przykładzie następujących umów: sprzedaży, zlecenia, o dzieło i o roboty budowlane.
 3. Data wejścia w życie umowy.
 4. Termin realizacji umowy.
 5. Obowiązki stron umowy – wykonawcy i zamawiającego.
 6. Terminy oraz zasady płatności.
 7. Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy ws. zamówień publicznych (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kary umowne, określenie dopuszczalnych przypadków zmian w umowie.).
 8. Podwykonawcy – zasady ich udziału w realizacji przedmiotu umowy. 
 9. Kara umowna za opóźnienie, a kara umowna za zwłokę – przypadki stosowania oraz różnice.
 10. Rękojmia i gwarancja – tryb oraz zasady dochodzenia. 
 11. Klauzule abuzywne w umowach. 
 12. Przypadki i skutki nieprawidłowej realizacji umowy przez wykonawcę – odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, wygaśnięcie umowy.
 13. Odbiory w umowie – odbiór jednorazowy końcowy, odbiory częściowe, odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.
 14. Klauzule społeczne w umowach.
 15. Zmiany w umowach – różnice w zakresie umów ws. zamówień publicznych i umów ws. tzw. zamówień niepublicznych – data wejścia w życie aneksu.
 16. Najczęściej popełniane błędy w umowach cywilnoprawnych. 
 17. Spory stron umów, ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych.
 18. Skutki uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej zostaną przekazane Uczestnikom przed szkoleniem (do samodzielnego wydruku przez Uczestników)

Trener: 

Radca prawny posiadający ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (procesowym oraz materialnym), prawie administracyjnym (procesowym i materialnym) oraz prawie pracy. 

W ramach obsługi prawnej opiniuje szereg umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, jak również zawieranych poza tym trybem oraz późniejszych zmian do tych umów (aneksów).

Reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sporach na tle umów.  

Doświadczony trener – przeprowadził szereg szkoleń z zakresu praktycznych aspektów stosowania prawa, w tym w zakresie prawa cywilnego oraz zawierania i wykonywania umów cywilno-prawnych.

Cena:

Cena: 1.000,00 PLN netto tj. 1.230,00 PLN brutto (1 osoba)

Cena obejmuje zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) oraz wyżywienie (zgodnie z harmonogramem), parking, szkolenie oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia:

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt na adres: dpzp@dpzp.pl (w odpowiedzi na Państwa wiadomość prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6.12. do godziny 12.00.

Termin płatności: do 8.12.2023 roku.

Uczestnik zgłoszony do udziału w Szkoleniu może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Rezygnacja Uczestnika 
z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy: dpzp@dpzp.pl

Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 
7 dnia przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Zgłaszającemu wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

Jeżeli Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji 
w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.

Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna. 

Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników – 40 osób.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Polecam monografię nt. dokumentowania postępowania!

Polecam nową monografię na temat dokumentowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy. Jest to praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania. Pozycja zawiera szczegółową analizę kwestii odnoszących się do pisemności i jawności postępowania, zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa czy RODO w zamówieniach z uwzględnieniem poglądów piśmiennictwa oraz najnowszego orzecznictwa. Najwięcej miejsca poświęciłyśmy szczegółowemu omówieniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, odnosząc się do m.in. do treści protokołu, załączników do protokołu, sposobu jego przechowywania oraz zasad jego udostępniania. W publikacji znajduje się również szerokie omówienie zasad sporządzania i przekazywania UZP nowej “informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach” (z uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych).
 

Nasza nowa publikacja na temat podwykonawstwa

W marcowym i kwietniowym numerze czasopisma “Zamówienia Publiczne DORADCA” ukazał się (w dwóch częściach) nasz artykuł pt. “Podwykonawstwo na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych”. Zapraszamy do lektury!

Wejście w życie nowej ustawy Pzp i jej nowelizacji

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Przed samym wejściem w życie ustawa ta została znowelizowana – ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275).

Tym samym, 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy znowelizowane. Przygotowany przez UZP ujednolicony tekst ustawy znajdziesz tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf

Na nowe rozporządzenia wykonawcze Zamawiający wciąż czekają…

Leksykon zamówień publicznych

Serdecznie polecamy: „Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera opis 309 najważniejszych pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych i innych dziedzin związanych z zamówieniami. Część z nich zostało opracowane przez ekspertów z DPZP. Dziękujemy do zaproszenie do współpracy dr hab Włodzimierzowi Dzierżanowskiemu i zamieszczamy pełną listę autorów:

Miłosz Bugiel
Karol Bielski
Andrzej Czerniak
Magdalena Bielikow – Kucharska
Anita Elżanowska
Andrzela Gawrońska-Baran
Wojciech Kuć
Marta Kittel
Rafał Kittel
Dominika Jura
Ewaryst Kowalczyk
Monika Kowalczyk
Bartosz Kotowicz
Łukasz Jaźwiński
Jaroslaw Jerzykowski
Arkadiusz Matusiak
Joanna Marczewska
Łukasz Nosarzewski
Piotr Sokołowski
Przemysław Szustakiewicz 
Małgorzata Stachowiak
Arkadiusz Saternus
Małgorzata Sieradzka 
Małgorzata Stręciwilk
Julita Szataniak
Bernadetta Tarnowska
Anetta Zakrzewska
Paweł Złamańczuk

Nowa publikacja ekspertów DPZP

Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu pt. „Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych” (aut. Anita Elżanowska), który ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne. Doradca.”

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana

Nowelizacja specustawy o COVID-19, odnosząca się m.in. do kwestii zamówień publicznych, została już uchwalona, podpisana i opublikowana w dzienniku ustaw.

Z tekstem ustawy zapoznasz się tu:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Najważniejsze rozwiązania z punktu widzenia rynku zamówień publicznych omówił UZP w niniejszym artykule:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19

Realizacja umów o zamówienie publiczne a COVID-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera art. 15r, dotyczący wpływu epidemii na realizowane umowy o zamówienie publiczne.

Art. 15r ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Treść projektowanego przepisu znajdziesz TUTAJ:

Nowa publikacja

Zapraszam do lektury artykułu pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamówień na roboty budowlane” (autorstwa mec. Wiolety Bajdy oraz Anity Elżanowskiej), który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma „Prawo budowlane w praktyce”.

Zapraszamy także do kontaktu w sprawie szkoleń: https://dpzp.pl/kontakt/