REDAGOWANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Na szkoleniu dowiesz się jak redagować umowy cywilnoprawne, w tym umowy w sprawie zamówienia publicznego, by zapewnić ich bezpieczną realizację oraz jak interpretować poszczególne zapisy umowne.

Organizator: DPZP Kancelaria Adwokacka Anita Elżanowska

Termin: 12-13 grudnia 2023 roku

Miejsce: Hotel Borowina *** 

ul. Gruntowa 4, Borowina, 05-520 Konstancin – Jeziorna, dojazd od ul. Topolowej.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00.

Harmonogram:

12 grudnia:

10-10.30. – rejestracja uczestników, serwis kawowy

10.30. – 15.00. – szkolenie (przerwy w miarę potrzeb, serwis kawowy ciągły) 

15.00.-16.00. – obiad

19.00. – 23.00. – kolacja 

13 grudnia:

8.00. -10.00. – śniadanie

10.00. -12.00. – szkolenie

12.15. – obiad i wyjazd 

Program szkolenia:

 1. Komparycja umowy – właściwe oznaczenie stron oraz osób je reprezentujących w tym pełnomocników.
 2. Precyzyjne opisanie przedmiotu umowy jako podstawowy element zapewniający jej należyte wykonanie – na przykładzie następujących umów: sprzedaży, zlecenia, o dzieło i o roboty budowlane.
 3. Data wejścia w życie umowy.
 4. Termin realizacji umowy.
 5. Obowiązki stron umowy – wykonawcy i zamawiającego.
 6. Terminy oraz zasady płatności.
 7. Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy ws. zamówień publicznych (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, kary umowne, określenie dopuszczalnych przypadków zmian w umowie.).
 8. Podwykonawcy – zasady ich udziału w realizacji przedmiotu umowy. 
 9. Kara umowna za opóźnienie, a kara umowna za zwłokę – przypadki stosowania oraz różnice.
 10. Rękojmia i gwarancja – tryb oraz zasady dochodzenia. 
 11. Klauzule abuzywne w umowach. 
 12. Przypadki i skutki nieprawidłowej realizacji umowy przez wykonawcę – odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, wygaśnięcie umowy.
 13. Odbiory w umowie – odbiór jednorazowy końcowy, odbiory częściowe, odbiór po okresie rękojmi i gwarancji.
 14. Klauzule społeczne w umowach.
 15. Zmiany w umowach – różnice w zakresie umów ws. zamówień publicznych i umów ws. tzw. zamówień niepublicznych – data wejścia w życie aneksu.
 16. Najczęściej popełniane błędy w umowach cywilnoprawnych. 
 17. Spory stron umów, ze szczególnym uwzględnieniem miarkowania kar umownych.
 18. Skutki uchwalenia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej zostaną przekazane Uczestnikom przed szkoleniem (do samodzielnego wydruku przez Uczestników)

Trener: 

Radca prawny posiadający ponad 20 lat doświadczenia zawodowego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym (procesowym oraz materialnym), prawie administracyjnym (procesowym i materialnym) oraz prawie pracy. 

W ramach obsługi prawnej opiniuje szereg umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, jak również zawieranych poza tym trybem oraz późniejszych zmian do tych umów (aneksów).

Reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w sporach na tle umów.  

Doświadczony trener – przeprowadził szereg szkoleń z zakresu praktycznych aspektów stosowania prawa, w tym w zakresie prawa cywilnego oraz zawierania i wykonywania umów cywilno-prawnych.

Cena:

Cena: 1.000,00 PLN netto tj. 1.230,00 PLN brutto (1 osoba)

Cena obejmuje zakwaterowanie (pokoje 2-osobowe) oraz wyżywienie (zgodnie z harmonogramem), parking, szkolenie oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia:

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt na adres: dpzp@dpzp.pl (w odpowiedzi na Państwa wiadomość prześlemy formularz zgłoszenia na szkolenie).

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 6.12. do godziny 12.00.

Termin płatności: do 8.12.2023 roku.

Uczestnik zgłoszony do udziału w Szkoleniu może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia. Rezygnacja Uczestnika 
z udziału w Szkoleniu powinna być dokonana w formie elektronicznej na adres mailowy: dpzp@dpzp.pl

Gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 
7 dnia przed rozpoczęciem Szkolenia, Organizator zwróci Zgłaszającemu wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział.

Jeżeli Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji 
w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.

Zmiana Uczestnika szkolenia przez Zgłaszającego jest nieodpłatna. 

Szkolenie odbędzie się przy minimalnej liczbie uczestników – 40 osób.

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 KC, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.