Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) będzie mógł być składany wyłącznie w postaci elektronicznej – obowiązek powyższy będzie dotyczył wszystkich postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Od dnia 18 października 2018 r. wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył również ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń.
(Podstawa prawna: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.)

Podkreślamy, że obowiązek złożenia JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej będzie obowiązywał nie tylko Wykonawców (występujących samodzielnie lub w konsorcjum), ale również tzw. podmioty trzecie, które obligatoryjnie składają JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i podwykonawców – w przypadku, gdy Zamawiający w danym postępowaniu wymaga złożenia JEDZ przez podwykonawców.

Jak wynika ze stanowiska UZP, złożenie JEDZ przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem, będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Po stronie Zamawiających oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procedur związanych z prowadzeniem postępowań do nowych realiów, w tym wypracowania zapisów ogłoszeń / SIWZ w tym zakresie (na stronie internetowej UZP udostępniona została „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”).

Po stronie Wykonawców oznacza to konieczność pozyskania kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za składanie oświadczeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i dostosowanie wewnętrznych praktyk związanych z uczestnictwem w postępowaniach do nowych realiów prawnych.
W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji, w szczególności oferujemy wsparcie w przygotowaniu zapisów ogłoszeń / SIWZ precyzujących nowe zasady składania JEDZ, uwzględniających procedury i praktyki obowiązujące u Klienta (Zamawiającego).