Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych

Od dnia 18.10.2018 r. oferty, wnioski, JEDZ (te od 18.04.2018 r.) składane muszą być z podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (ujmując skrótowo – publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a nie Biuletynie Zamówień Publicznych). Obowiązek ten dotyczy postępowań wszczętych (opublikowanych) od dnia 18.10.2018 r. (art. 10 ust. 5 ustawy Pzp w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą z dnia 20 lipca 2018 r.).


Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Rozpoczęły się prace nad nowymi regulacjami prawnymi w obszarze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opublikowali dokument pn.: „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
Jak wynika z dokumentu: „Nowe Prawo zamówień publicznych powinno umożliwić realizację strategicznych celów państwa, uczynić zamówienia bardziej efektywnymi, ułatwić zamawiającym proces zakupowy i korzystanie z dostępnych narzędzi oraz sprawić, żeby wykonawcy widzieli w postępowaniach o udzielenie zamówienia przede wszystkim szanse, a nie zagrożenia.”

Treść dokumentu dostępna jest tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) będzie mógł być składany wyłącznie w postaci elektronicznej

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) będzie mógł być składany wyłącznie w postaci elektronicznej – obowiązek powyższy będzie dotyczył wszystkich postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Od dnia 18 października 2018 r. wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył również ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń.
(Podstawa prawna: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.)

Podkreślamy, że obowiązek złożenia JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej będzie obowiązywał nie tylko Wykonawców (występujących samodzielnie lub w konsorcjum), ale również tzw. podmioty trzecie, które obligatoryjnie składają JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i podwykonawców – w przypadku, gdy Zamawiający w danym postępowaniu wymaga złożenia JEDZ przez podwykonawców.

Jak wynika ze stanowiska UZP, złożenie JEDZ przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem, będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Po stronie Zamawiających oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procedur związanych z prowadzeniem postępowań do nowych realiów, w tym wypracowania zapisów ogłoszeń / SIWZ w tym zakresie (na stronie internetowej UZP udostępniona została „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”).

Po stronie Wykonawców oznacza to konieczność pozyskania kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za składanie oświadczeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i dostosowanie wewnętrznych praktyk związanych z uczestnictwem w postępowaniach do nowych realiów prawnych.
W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji, w szczególności oferujemy wsparcie w przygotowaniu zapisów ogłoszeń / SIWZ precyzujących nowe zasady składania JEDZ, uwzględniających procedury i praktyki obowiązujące u Klienta (Zamawiającego).

W dniu 14.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W dniu 14.12.2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która w art. 62 pkt 5 (Rozdział 11 Zmiany w przepisach obowiązujących) wprowadza następującą zmianę w ustawie – Prawo zamówień publicznych:

w art. 25a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 36b w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub kryteriów selekcji”.

Tym samym od dnia 14.12.2016 r. brzmienie art. 25a ust. 3 i art. 36b ust. 2 ustawy Pzp będzie następujące:

* 25a ust. 3 ustawy Pzp:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

1)  składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (…);

2)  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (…).”

* 36b ust. 2 ustawy Pzp:

„2.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany (…) ”.

Ww. zmiana miała na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy brzmieniem ww. znowelizowanych przepisów a art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, który nie wskazuje na możliwość powoływania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie kryteriów selekcji. Wydaje się, że ustawodawca wprowadzając ww. zmiany miał na celu przesądzenie, że nie jest możliwe posiłkowanie się potencjałem podmiotu trzeciego przy kryteriach selekcji.

Zwracamy uwagę, że jakkolwiek wprowadzone do ustawy Pzp zmiany wskazują na ww. intencję ustawodawcy polskiego, to w JEDZ, w Części II Sekcja C pozostało pytanie, którego sposób sformułowania wskazuje, że wykonawca ma możliwość zaznaczenia w JEDZ, że polega na zdolnościach innych podmiotów na potrzeby sekelcji (Część V JEDZ: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów), co budzi wątpoliwości, czy ww. nowelizacja ustawy Pzp jest zgodna z prawem wspólnotowym.

Ujednolicony tekst znowelizowanej ustawy (uwzględniający także zmianę, która weszła w życie 14 grudnia 2016 roku) z widocznymi zmianami zamieszczamy poniżej:

Prawo_zamowien_publicznych_-_tekst_ujednolicony_z_widocznymi_zmianami_(zrodlo_www_uzp_gov_pl) (źródło: www.uzp.gov.pl)

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wdrażająca do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. 2014/24/UE oraz 2014/25/UE (ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2016 r., poz. 1020),

Ujednolicony tekst znowelizowanej ustawy (uwzględniający także zmianę, która weszła w życie 1 września 2016 roku) z widocznymi zmianami zamieszczamy poniżej.

Prawo zamowien publicznych – teksy u jednolicony z widocznymi zmianami

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

W dniu 13 maja 2016 roku Sejm uchwalił ustawę  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – została ona skierowana do dalszych prac parlamentarnych, które odbędą się w Senacie. Celem nowelizacji  jest implementacja dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych z lutego 2014 roku (dyrektywa 2014/24/UE oraz dyrektywa 2014/25/UE, które zaczęły obowiązywać w dniu 18 kwietnia 2016 roku).

Informacje o przebiegu procesu legislacyjnego znajdziecie Państwo tutaj – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=366

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym zasad prowadzenia postępowań w okresie przejściowym, a więc w od dnia 18 kwietnia 2016 roku, do czasu wejścia w życie nowelizacji – https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test

Informujemy także, że DPZP świadczy usługi doradcze w zakresie nowelizacji, m.in. oferujemy:

  • Szkolenia z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Wsparcie Zamawiających w przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia w okresie przejściowym (zgodnie z ww. Komunikatem UZP)
  • Wsparcie Zamawiających w przygotowaniu dokumentacji postępowania (w tym wzorcowych ogłoszeń oraz SIWZ dla poszczególnych trybów) w oparciu o przepisy projektu nowelizacji.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt.