Nowa publikacja ekspertów DPZP

Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu pt. „Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych” (aut. Anita Elżanowska), który ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika „Zamówienia Publiczne. Doradca.”

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana

Nowelizacja specustawy o COVID-19, odnosząca się m.in. do kwestii zamówień publicznych, została już uchwalona, podpisana i opublikowana w dzienniku ustaw.

Z tekstem ustawy zapoznasz się tu:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Najważniejsze rozwiązania z punktu widzenia rynku zamówień publicznych omówił UZP w niniejszym artykule:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19

Realizacja umów o zamówienie publiczne a COVID-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera art. 15r, dotyczący wpływu epidemii na realizowane umowy o zamówienie publiczne.

Art. 15r ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Treść projektowanego przepisu znajdziesz TUTAJ:

Nowa publikacja ekspertów DPZP

Rok 2020 w zamówieniach publicznych będzie okresem intensywnych przygotowań do stosowania nowej ustawy Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Mamy już za sobą pierwsze szkolenia z nowej ustawy dla naszych Klientów a także pierwsze publikacje.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamówień na roboty budowlane” (autorstwa mec. Wiolety Bajdy oraz Anity Elżanowskiej), który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma „Prawo budowlane w praktyce”.

Zapraszamy także do kontaktu w sprawie szkoleń: http://dpzp.pl/kontakt/

Nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS

Miło mi poinformować, że na Gali XXV lecia UZP otrzymałam nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

Kolejny etap elektronizacji zamówień publicznych

Od dnia 18.10.2018 r. oferty, wnioski, JEDZ (te od 18.04.2018 r.) składane muszą być z podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem we wszystkich postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych (ujmując skrótowo – publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a nie Biuletynie Zamówień Publicznych). Obowiązek ten dotyczy postępowań wszczętych (opublikowanych) od dnia 18.10.2018 r. (art. 10 ust. 5 ustawy Pzp w brzmieniu nadanym mu ustawą nowelizującą z dnia 20 lipca 2018 r.).


Więcej informacji znajdziecie Państwo tu: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2

W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Nowe Prawo zamówień publicznych

Rozpoczęły się prace nad nowymi regulacjami prawnymi w obszarze zamówień publicznych. Urząd Zamówień Publicznych wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii opublikowali dokument pn.: „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
Jak wynika z dokumentu: „Nowe Prawo zamówień publicznych powinno umożliwić realizację strategicznych celów państwa, uczynić zamówienia bardziej efektywnymi, ułatwić zamawiającym proces zakupowy i korzystanie z dostępnych narzędzi oraz sprawić, żeby wykonawcy widzieli w postępowaniach o udzielenie zamówienia przede wszystkim szanse, a nie zagrożenia.”

Treść dokumentu dostępna jest tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) będzie mógł być składany wyłącznie w postaci elektronicznej

Od dnia 18 kwietnia 2018 r. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) będzie mógł być składany wyłącznie w postaci elektronicznej – obowiązek powyższy będzie dotyczył wszystkich postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r. Od dnia 18 października 2018 r. wymóg obligatoryjnej formy elektronicznej pod rygorem nieważności, będzie dotyczył również ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych oświadczeń.
(Podstawa prawna: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”.)

Podkreślamy, że obowiązek złożenia JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej będzie obowiązywał nie tylko Wykonawców (występujących samodzielnie lub w konsorcjum), ale również tzw. podmioty trzecie, które obligatoryjnie składają JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i podwykonawców – w przypadku, gdy Zamawiający w danym postępowaniu wymaga złożenia JEDZ przez podwykonawców.

Jak wynika ze stanowiska UZP, złożenie JEDZ przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z podpisem elektronicznym opatrzonym certyfikatem, będzie stanowiło wykonanie dyspozycji art. 10a ust. 1 ustawy Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Po stronie Zamawiających oznacza to konieczność dostosowania wewnętrznych procedur związanych z prowadzeniem postępowań do nowych realiów, w tym wypracowania zapisów ogłoszeń / SIWZ w tym zakresie (na stronie internetowej UZP udostępniona została „Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”).

Po stronie Wykonawców oznacza to konieczność pozyskania kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych za składanie oświadczeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i dostosowanie wewnętrznych praktyk związanych z uczestnictwem w postępowaniach do nowych realiów prawnych.
W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji, w szczególności oferujemy wsparcie w przygotowaniu zapisów ogłoszeń / SIWZ precyzujących nowe zasady składania JEDZ, uwzględniających procedury i praktyki obowiązujące u Klienta (Zamawiającego).