ANITA ELŻANOWSKA
WŁAŚCICIEL

BERNADETTA TARNOWSKA
RADCA PRAWNY
WIOLETA BAJDA
RADCA PRAWNY

ANETTA ZAKRZEWSKA
RADCA PRAWNY

Właściciel DPZP, prawnik, 19  lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Z zamówieniami publicznymi związana od 2000 roku, kiedy to podjęła pracę w Departamencie Prawnym UZP. W latach 2004 – 2007 Dyrektor Departamentu Kontroli UZP, gdzie odpowiadała za działalność kontrolną Prezesa UZP, w szczególności za obligatoryjne kontrole uprzednie postępowań o największych wartościach (nadzorowała wykonanie ponad 1100 kontroli postępowań, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE, uczestniczyła w audytach Komisji Europejskiej dotyczących przestrzegania przez beneficjentów funduszy UE procedur zamówień publicznych). W 2007 roku podjęła pracę jako Dyrektor Biura Przetargów spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., następnie pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W maju 2008 roku założyła DPZP i rozpoczęła świadczenie usług doradczych w obszarze procedur zakupowych. Klientów – Zamawiających wspiera w stworzeniu koncepcji procesu zakupowego, przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, w tym opracowaniu SIWZ, umowy czy weryfikacji ofert. Łączy prawne aspekty udzielania zamówień z realizacją celów biznesowych Zamawiającego. Klientów – Wykonawców wspiera w skutecznym uczestnictwie w postępowaniu, tak by aspekty formalne nie stały się przeszkodą w uzyskaniu zamówienia. Beneficjentów funduszy UE nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp wspiera w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków (tzw. zasadę konkurencyjności).

Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i Komisji Europejskiej w tym zakresie, ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, w tym współautorką książki przedstawiającej analizę orzecznictwa w zakresie zamówień publicznych (A.Elżanowska, M.Śledziewska, C.H. Beck, rok 2007). Jest także doświadczonym trenerem / wykładowcą (liczne szkolenia, konferencje, wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS).

Ekspert w projektach doradczych w zakresie procedur zamówieniowych dla jednostek administracji Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch, krajów Bałkańskich oraz Wietnamu a także w projektach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

W 2019 roku otrzymała nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.

Radca prawny, 20 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Do DPZP dołączyła w kwietniu 2011 roku, świadczy usługi doradcze dla Klientów DPZP – podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli itp. Jej specjalnością są opinie prawne.

W latach 2005-2006 oraz od sierpnia 2009 roku – radca prawny w Departamencie Prawnym UZP, gdzie zajmowała się wydawanymi przez UZP opiniami prawnymi oraz sprawami sądowymi i administracyjnymi, w tym reprezentowała Prezesa UZP przed sądami powszechnymi. W okresie 2007 – lipiec 2009 roku – radca prawny w Wydziale Zamówień Publicznych BGK, kompleksowo przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz umowy w sprawach zamówień publicznych. Wcześniej, w latach 1998-2004, prowadziła obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych w SP ZOZ.

Ekspert w procesie kontroli postępowań prowadzonych w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i Komisji Europejskiej w tym zakresie, ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, w tym współautorką komentarza: „Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem“ (red. M.Śledziewska). Doświadczony trener/ wykładowca.

Radca prawny, 10  lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Do DPZP dołączyła w styczniu 2014 roku, świadczy usługi doradcze dla Klientów DPZP – podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli itp.
Od stycznia 2009 do grudnia 2013 roku – zatrudniona w Departamencie Prawnym UZP, w tym od stycznia 2013 – Naczelnik w Wydziale Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w tym Departamencie, gdzie zajmowała się wydawanymi przez UZP opiniami prawnymi oraz sprawami sądowymi i administracyjnymi Prezesa UZP, w tym reprezentowała Prezesa UZP przed sądami powszechnymi. Od lutego 2012 r. – pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, orzeka jako organ II instancji w sprawach administracyjnych.
Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i Komisji Europejskiej w tym zakresie, ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Członek zespołu przygotowującego zapisy umowy wzorcowej na roboty budowlane na obiekty liniowe w UZP i oraz grupy Umowy o roboty budowlane funkcjonującej w ramach Forum Inwestycyjnego w PKP PLK, posiada dużą wiedzę nt. umów o roboty budowlane, również opartych na wzorcach FIDIC.

Jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, w tym współautorką komentarza: „Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem“ (red. M.Śledziewska).

Klienci uwielbiają jej szkolenia, jest też wykładowcą studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych na trzech uniwersytetach.

Radca prawny, 14 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Do DPZP dołączyła w styczniu 2017 roku, świadczy usługi doradcze dla Klientów DPZP – podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, bieżące doradztwo, formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami, umów konsorcjum itp.

Od 2004 roku do 2013 roku aktywnie uczestniczyła w procesie udzielania zamówień publicznych, w tworzeniu dokumentacji zamówieniowej, sporządzaniu i weryfikowaniu umów z zakresu prawa zamówień publicznych, pracując na rzecz Fundacji „Fundusz Współpracy”, Jednostka Finansująco-Kontraktująca oraz zamawiającego sektorowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A.). Świadczenie pomocy prawnej w zakresu prawa zamówień publicznych kontynuowała pracując dla jednej z większych kancelarii w Wielkopolsce (Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło &Topolewski s.k.a., Poznań).

Posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość stanowisk UZP i Komisji Europejskiej w tym zakresie.

Ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi oraz w prowadzeniu negocjacji umów zarówno w krajowym jak i międzynarodowym obrocie gospodarczym.