ANITA ELŻANOWSKA
WŁAŚCICIEL
BERNADETTA TARNOWSKA
RADCA PRAWNY
WIOLETA BAJDA
RADCA PRAWNY
ANITA ELŻANOWSKA

Prawnik, ekspert w obszarze procedur zakupowych, 18 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowe Studium Integracji Europejskiej organizowane przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie wraz z Ecole Nationale d’Administration w Paryżu.

Z zamówieniami publicznymi związana od 2000 roku, kiedy to podjęła pracę w Departamencie Prawnym UZP.  W latach 2004 – 2007 Dyrektor Departamentu Kontroli UZP, gdzie odpowiadała za działalność kontrolną Prezesa UZP, w szczególności za wymagane prawem kontrole uprzednie postępowań o największych wartościach (nadzorowała wykonanie ponad 1100 kontroli postępowań o udzielenie zamówienia, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE, uczestniczyła w audytach Komisji Europejskiej dotyczących przestrzegania przez beneficjentów środków UE regulacji zamówień publicznych).

– w 2007 roku podjęła pracę jako Dyrektor Biura Przetargów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o.,

– w latach 2007-2008 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.,

– od maja 2008 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: „Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne.” i świadczy usługi doradcze dla klientów DPZP w obszarze procedur zakupowych łącząc prawne aspekty udzielania zamówień z realizacją celów biznesowych procesu zakupowego (doradztwo prawne dla Zamawiających i Wykonawców, doradztwo w zakresie organizacji procesu zakupowego w jednostce Zamawiającej),

– posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość opinii UZP oraz stanowisk Komisji Europejskiej, dotyczących zamówień publicznych,

– ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą,

– jest autorką wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, w tym współautorką książki przedstawiającej analizę orzecznictwa Zespołów Arbitrów, Sądów Okręgowych i Sądu Najwyższego w zakresie zamówień publicznych (A.Elżanowska, M.Śledziewska, C.H. Beck, rok 2007),

– doświadczony trener / wykładowca (liczne szkolenia, konferencje, wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej),

– konsultant w projektach doradczych w zakresie procedur zamówieniowych dla jednostek administracji Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Włoch, krajów Bałkańskich oraz Wietnamu,

– ekspert w projektach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD).

BERNADETTA TARNOWSKA

Radca prawny, ekspert w obszarze procedur zakupowych, 19 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

– od kwietnia 2011 roku – ekspert DPZP, świadczy usługi doradcze dla Klientów DPZP – podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli itp.
– w latach 2005-2006 oraz od sierpnia 2009 – radca prawny w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie zajmowała się wydawanymi przez UZP opiniami prawnymi kierowanymi do podmiotów zewnętrznych (w tym NIK, instytucji nadzorujących wydatkowanie środków UE, Zamawiających i Wykonawców) oraz sprawami sądowymi i administracyjnymi Prezesa UZP, w tym reprezentowała Prezesa UZP przed sądami powszechnymi.
– w okresie 2007- lipiec 2009 – radca prawny w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego, kompleksowo przygotowywała i prowadziła postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz umowy w sprawach zamówień publicznych,
– w latach1998-2004 – specjalista w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie, odpowiedzialna m. in. za prowadzenie całościowej obsługi prawnej zakładu w zakresie zamówień publicznych,
– była ekspertem w procesie kontroli postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
– posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość opinii UZP oraz stanowisk Komisji Europejskiej, dotyczących zamówień publicznych,
– ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– jest autorką publikacji dotyczących zamówień publicznych (w ramach publikacji UZP oraz współpracy z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.),
– doświadczony trener / wykładowca (liczne szkolenia, konferencje, wykładowca Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie „Wszechnica Polska).

WIOLETA BAJDA

Radca prawny, ekspert w obszarze procedur zakupowych, 9 lat doświadczenia w zakresie zamówień publicznych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiowała również w ramach programu Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rostocku w Niemczech. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Toruniu.
– od stycznia 2014 r. – ekspert DPZP, świadczy usługi doradcze dla Klientów DPZP – podmiotów zaangażowanych w proces udzielania zamówień publicznych, zarówno Zamawiających, jak i Wykonawców. Usługi te obejmują szeroki wachlarz zagadnień i czynności, począwszy od przygotowania i przeprowadzenia postępowania i bieżące doradztwo, poprzez formułowanie opinii prawnych, reprezentację przed KIO, wsparcie w procesie kontroli itp.
– od stycznia 2009 r. do grudnia 2013 r. – zatrudniona kolejno na stanowiskach referenta, specjalisty i starszego specjalisty, a od stycznia 2013 – Naczelnika w Wydziale Opinii, Spraw Sądowych i Administracyjnych w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie zajmowała się wydawanymi przez UZP opiniami prawnymi kierowanymi do podmiotów zewnętrznych (w tym NIK, instytucji nadzorujących wydatkowanie środków UE, Zamawiających i Wykonawców) oraz sprawami sądowymi i administracyjnymi Prezesa UZP, w tym reprezentowała Prezesa UZP przed sądami powszechnymi.
– od lutego 2012 r. – pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, orzeka jako organ II instancji w sprawach administracyjnych.
– posiada bardzo dobrą znajomość orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych (krajowego oraz TSUE) a także znajomość opinii UZP oraz stanowisk Komisji Europejskiej, dotyczących zamówień publicznych,
– ma bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klientów DPZP przed Krajową Izbą Odwoławczą,
– jako były członek zespołu przygotowującego zapisy umowy wzorcowej na roboty budowlane na obiekty liniowe i były członek grupy Umowy o roboty budowlane funkcjonującej w ramach Forum