Polecamy naszą monografię nt. dokumentowania postępowania!

Polecamy naszą nową monografię na temat dokumentowania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego według nowej ustawy. Jest to praktyczna publikacja obejmująca kompleksowe omówienie zagadnień związanych z dokumentowaniem postępowania. Pozycja zawiera szczegółową analizę kwestii odnoszących się do pisemności i jawności postępowania, zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa czy RODO w zamówieniach z uwzględnieniem poglądów piśmiennictwa oraz najnowszego orzecznictwa. Najwięcej miejsca poświęciłyśmy szczegółowemu omówieniu nowego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania, odnosząc się do m.in. do treści protokołu, załączników do protokołu, sposobu jego przechowywania oraz zasad jego udostępniania. W publikacji znajduje się również szerokie omówienie zasad sporządzania i przekazywania UZP nowej “informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach” (z uwzględnieniem przepisów ustawowych i wykonawczych).
 

Nasza nowa publikacja na temat podwykonawstwa

W marcowym i kwietniowym numerze czasopisma “Zamówienia Publiczne DORADCA” ukazał się (w dwóch częściach) nasz artykuł pt. “Podwykonawstwo na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych”. Zapraszamy do lektury!

Wejście w życie nowej ustawy Pzp i jej nowelizacji

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

Przed samym wejściem w życie ustawa ta została znowelizowana – ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2275).

Tym samym, 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy znowelizowane. Przygotowany przez UZP ujednolicony tekst ustawy znajdziesz tu: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45359/Ujednolicony-tekst-nowej-Pzp.pdf

Na nowe rozporządzenia wykonawcze Zamawiający wciąż czekają…

Leksykon zamówień publicznych

Serdecznie polecamy: “Leksykon zamówień publicznych” wyd. Wolters Kluwer Polska

Publikacja zawiera opis 309 najważniejszych pojęć z zakresu prawa zamówień publicznych i innych dziedzin związanych z zamówieniami. Część z nich zostało opracowane przez ekspertów z DPZP. Dziękujemy do zaproszenie do współpracy dr hab Włodzimierzowi Dzierżanowskiemu i zamieszczamy pełną listę autorów:

Miłosz Bugiel
Karol Bielski
Andrzej Czerniak
Magdalena Bielikow – Kucharska
Anita Elżanowska
Andrzela Gawrońska-Baran
Wojciech Kuć
Marta Kittel
Rafał Kittel
Dominika Jura
Ewaryst Kowalczyk
Monika Kowalczyk
Bartosz Kotowicz
Łukasz Jaźwiński
Jaroslaw Jerzykowski
Arkadiusz Matusiak
Joanna Marczewska
Łukasz Nosarzewski
Piotr Sokołowski
Przemysław Szustakiewicz 
Małgorzata Stachowiak
Arkadiusz Saternus
Małgorzata Sieradzka 
Małgorzata Stręciwilk
Julita Szataniak
Bernadetta Tarnowska
Anetta Zakrzewska
Paweł Złamańczuk

Nowa publikacja ekspertów DPZP

Zapraszamy do lektury pierwszej części artykułu pt. “Stosowanie prawa opcji na gruncie nowego Prawa zamówień publicznych” (aut. Anita Elżanowska), który ukazał się we wrześniowym numerze miesięcznika “Zamówienia Publiczne. Doradca.”

Nowelizacja tzw. Ustawy o COVID-19 opublikowana

Nowelizacja specustawy o COVID-19, odnosząca się m.in. do kwestii zamówień publicznych, została już uchwalona, podpisana i opublikowana w dzienniku ustaw.

Z tekstem ustawy zapoznasz się tu:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

Najważniejsze rozwiązania z punktu widzenia rynku zamówień publicznych omówił UZP w niniejszym artykule:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19/nowelizacja-tzw.-ustawy-o-covid-19

Realizacja umów o zamówienie publiczne a COVID-19

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera art. 15r, dotyczący wpływu epidemii na realizowane umowy o zamówienie publiczne.

Art. 15r ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Treść projektowanego przepisu znajdziesz TUTAJ:

Nowa publikacja ekspertów DPZP

Rok 2020 w zamówieniach publicznych będzie okresem intensywnych przygotowań do stosowania nowej ustawy Pzp, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Mamy już za sobą pierwsze szkolenia z nowej ustawy dla naszych Klientów a także pierwsze publikacje.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. “Nowe Prawo zamówień publicznych z perspektywy zamówień na roboty budowlane” (autorstwa mec. Wiolety Bajdy oraz Anity Elżanowskiej), który ukazał się w najnowszym numerze czasopisma “Prawo budowlane w praktyce”.

Zapraszamy także do kontaktu w sprawie szkoleń: https://dpzp.pl/kontakt/

Nagroda LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS

Miło mi poinformować, że na Gali XXV lecia UZP otrzymałam nagrodę Prezesa UZP LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS za szczególny wkład w rozwój systemu zamówień publicznych.